0
0
  • 13
  • Oct

Ban TNTT AoV-PT xin gửi kế hoạch gửi mẫu các chương trình của Cục chăn nuôi

STT Mã chương trình Tên chương trình Chỉ tiêu Ngày gửi mẫu Hình thức bảo quản và
vận chuyển
Ghi chú 
Lĩnh vực hóa học
1 VPT.2.5.20.32 Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Salinomycin 13/10/2020 Bảo quản nhiệt độ2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Nền mẫu thức ăn chăn nuôi
2 VPT.2.5.20.33 Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Lasalocid 13/10/2020 Bảo quản nhiệt độ2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Nền mẫu thức ăn chăn nuôi
3 VPT.2.5.20.293 Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Robenidine 13/10/2020 Bảo quản nhiệt độ -18 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Nền mẫu thức ăn chăn nuôi
4 VPT.2.5.20.294 Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Nicarbazin 13/10/2020 Bảo quản nhiệt độ2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Nền mẫu thức ăn chăn nuôi
5 VPT.2.5.20.295 Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Diclazuril 13/10/2020 Bảo quản nhiệt độ2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Nền mẫu thức ăn chăn nuôi
6 VPT.2.5.20.296 Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi Maduramicin 13/10/2020 Bảo quản nhiệt độ2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc Nền mẫu thức ăn chăn nuôi

TIN KHÁC