0
0
  • 02
  • Oct

Ban TNTT xin gửi kế hoạch gửi mẫu các chương trình phân bón. 
 ​​

1. Ban TNTT xin thông báo về thay đổi mã chương trình vi sinh trong phân bón và ngày gửi mẫu như sau:
- Theo kế hoạch ban đầu chương trình VPT.2.6.20.96 - R2  gồm 02 chỉ tiêu là Lacto bacillus spp và Bacilus spp nhưng quá trình chuẩn bị mẫu có thay đổi so với kế hoạch nên Ban TNTT sẽ tổ chức chương trình VPT.2.6.20.96 - R2: Vi sinh trong phân bón với 01 chỉ tiêu là  Bacilus spp. Mẫu đã gửi ngày 28/09/2020.
- Đối với chỉ tiêu Lacto bacillus spp, Ban TNTT sẽ chuyển thành chương trình mới với mã chương trình VPT.2.6.20.110: Vi sinh trong phân bón với 01 chỉ tiêu là  Lacto bacillus spp. Mẫu này sẽ dự kiến gửi vào ngày 13/10/2020.
Ban TNTT rất xin lỗi đến quý đơn vị về những ảnh hưởng mà sự thay chương trình này gây ra.

2. Kế hoạch gửi mẫu các chương trình phân bón (lĩnh vực hóa học) trong bảng dưới đây
STT Mã chương trình Tên chương trình Chỉ tiêu Ngày gửi mẫu Hình thức bảo quản và vận chuyển Ghi chú 
Lĩnh vực hóa học
1 VPT.2.5.20.01 Chỉ tiêu chất lượng phân bón  Độ ẩm 13/10/2020 Nhiệt độ thường Nền mẫu Phân bón hữu cơ
Hàm lượng Nitơ tổng số
Hàm lượng P2O5 hữu hiệu
Hàm lượng K2O hữu hiệu
Hàm lượng S 
C/N
Hàm lượng Cacbon hữu cơ tổng số
Hàm lượng Axit Humic
Hàm lượng Axit Fulvic
2 VPT.2.5.20.172 Chỉ tiêu chất lượng phân bón hỗn hợp NPK Hàm lượng Nitơ tổng số 13/10/2020 Nhiệt độ thường  
Độ ẩm
Hàm lượng P2O5 hòa tan trong nước
Hàm lượng P2O5 hữu hiệu
Hàm lượng K2O  hữu hiệu
Hàm lượng CaO
Hàm lượng MgO
Hàm lượng SiO2 hữu hiệu
pH trong nước
3 VPT.2.5.20.171 Chỉ tiêu chất lượng phân supe photphat Độ ẩm 13/10/2020 Nhiệt độ thường  
Hàm lượng P2O5 hữu hiệu
Hàm lượng axit tự do 
4 VPT.2.5.20.229 Hàm lượng Axit Amin trong phân bón Threonine 13/10/2020 Nhiệt độ thường  
Methionine
Lysine
Cystine
Alanin
Glycine
Valine
Leucine
Isoleucine
Serine
Prroline
Glutamic Acid
Phenylalanine
Aspartic Acid
Hydroxyproline
Histidine
Tyrosine
5 VPT.2.5.20.168 Chỉ tiêu chất lượng phân bón hữu cơ Tỷ trọng 13/10/2020 Nhiệt độ thường  
Hàm lượng axit amin tự do tổng số
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B6
6 VPT.2.5.20.169 Chỉ tiêu chất lượng phân bón Ure Biuret (theo AOAC 976.01) 13/10/2020 Nhiệt độ thường  

TIN KHÁC