0
0
  • 24
  • Jul

Kính gửi quý đơn vị! Ban TNTT xin gửi tới quý đơn vị lịch gửi mẫu chỉ tiêu chất lượng thuốc BVTV VPT.2.5.20.96 - Tháng 7. Chi tiết quý đơn vị xem tại bảng sau:

Thứ tự Mã chương trình Mã chương trình Chỉ tiêu Ngày gửi mẫu dự kiến Hình thức bảo quản và vận chuyển
1 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 01 Chlorantraniliprole 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
2 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 02 Butachlor 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
Propanil
3 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 03 Dimethomorph 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
4 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 04 Chlorfluazuron 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
5 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 05 Fenoxanil 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
6 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 06 Pyrazosulfuron-ethyl 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
7 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 07 Quizalofop-P-ethyl 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
8 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 08 Cyhalofop-butyl 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
9 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 09 Fenpyroximate 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
10 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 10 Clothianidin 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
11 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 11 2-nitrophenol sodium salt 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate
Sodium 4-nitrophenolate
Sodium 2,4-nitrophenolate
12 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 12 Fenoxaprop-p-Ethyl 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
13 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 13 Oxadiazon 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C
14 VPT.2.5.20.96 T7 - Mẫu 14 Chlorothalonil 28/07/2020 Nhiệt độ 20 - 30 độ C

TIN KHÁC