0
0
  • 13
  • Jan

AoV - DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2020

Công ty Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) xin gửi tới quý đơn vị, các tổ chức, cá nhân kế hoạch các chương trình đào tạo trong năm 2020. Chi tiết các chương trình kính mời xem tại bảng sau:
STT Thời gian Tên khóa đào tạo Địa điểm Số ngày Giảng viên chính Học phí (VNĐ)
1 Tháng 3 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh Hà Nội 3 TS. Vũ Hồng Sơn 3.500.000
2 Tháng 3 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ Hà Nội 3 CN. Thái Thị Trường Sa 3.500.000
3 Tháng 3 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học TP. Hồ Chí Minh 3 CN. Trần Thanh Bình 2.000.000
4 Tháng 3 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường TP. Hồ Chí Minh 5 TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
5 Tháng 3 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN TP. Hồ Chí Minh 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
6 Tháng 3 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất TP. Hồ Chí Minh 3 ThS. Hồ Phùng Tâm 2.500.000
7 Tháng 4 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm Hà Nội 2 CN. Thái Thị Trường Sa 3.000.000
8 Tháng 4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học Hà Nội 4 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
9 Tháng 4 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN Hà Nội 3 TS. Nguyễn Thu Hiền 5.000.000
10 Tháng 4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh TP. Hồ Chí Minh 3 ThS. Cao Quốc Liêm 2.000.000
11 Tháng 4 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ TP. Hồ Chí Minh 3 KS. Diệp Thị Lan 2.000.000
12 Tháng 4 Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón TP. Hồ Chí Minh 5 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
13 Tháng 4 Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong phòng thí nghiệm (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, lò nung, bể nhiệt và bếp nhiệt) TP. Hồ Chí Minh 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
14 Tháng 5 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN Hà Nội 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 4.000.000
15 Tháng 5 Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012 Hà Nội 2 ThS. Đặng Khánh Hào 2.500.000
16 Tháng 5 Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích TP. Hồ Chí Minh 4 CN. Trần Thanh Bình 2.500.000
17 Tháng 5 Phân tích và đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi TP. Hồ Chí Minh 5 CN. Thái Thị Trường Sa 3.500.000
18 Tháng 5 Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản TP. Hồ Chí Minh 5 ThS. Cao Quốc Liêm 3.500.000
19 Tháng 5 Quan trắc môi trường khí và phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng khí TP. Hồ Chí Minh 5 ThS. Nguyễn Thành Vinh 3.500.000
20 Tháng 6 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường Hà Nội 4 TS Phạm Tiến Đức 5.000.000
21 Tháng 6 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm Hà Nội 5 CN. Trần Thanh Bình 3.500.000
22 Tháng 6 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ TP. Hồ Chí Minh 3 CN. Vũ Cao Sơn 2.000.000
23 Tháng 6 Phân tích mối nguy và cơ hội cải tiến theo phiên bản mới iso 17025:2017 TP. Hồ Chí Minh 2 ThS. Cao Quốc Liêm 1.500.000
24 Tháng 6 Hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo nén TP. Hồ Chí Minh 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
25 Tháng 6 Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải TP. Hồ Chí Minh 6 ThS. Hồ Phùng Tâm 3.800.000
26 Tháng 6 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký TP. Hồ Chí Minh 5 CN. Trần Thanh Bình 3.000.000
27 Tháng 7 Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước Hà Nội 3 TS. Nguyễn Thu Hiền 5.000.000
28 Tháng 7 Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích Hà Nội 4 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
29 Tháng 7 Phân tích chất lượng Thức ăn chăn nuôi Hà Nội 4 CN. Thái Thị Trường Sa 4.000.000
30 Tháng 7 Kỹ thuật phân tích vi sinh vật kiểm soát attp TP. Hồ Chí Minh 5 ThS. Cao Quốc Liêm 3.000.000
31 Tháng 7 Nhận thức chung iso 22000:2018 TP. Hồ Chí Minh 2 CN. Nguyễn Thành Trung 2.000.000
32 Tháng 7 Hiệu chuẩn kiểm tra nội bộ các thiết bị dụng cụ đo điện và độ dài TP. Hồ Chí Minh 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
33 Tháng 7 Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV TP. Hồ Chí Minh 4 CN. Trần Thanh Bình 3.000.000
34 Tháng 8 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường Hà Nội 4 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 5.000.000
35 Tháng 8 Kỹ Thuật Phân Tích Vi Sinh Trong Thực Phẩm, Nước và Nước Thải Hà Nội 4 TS. Phạm Tuấn Anh 4.000.000
36 Tháng 8 Xác nhận GTSDPP trong ptich vi sinh Hà Nội 4 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
37 Tháng 8 Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
38 Tháng 8 Kỹ năng cơ bản cho nhân viên thử nghiệm hóa học TP. Hồ Chí Minh 3 CN. Trần Thanh Bình 2.000.000
39 Tháng 8 7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng TP. Hồ Chí Minh 2 CN. Vũ Cao Sơn 2.000.000
40 Tháng 8 Hướng dẫn áp dụng các phương pháp phân tích vi sinh và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp TP. Hồ Chí Minh 5 ThS. Cao Quốc Liêm 3.000.000
41 Tháng 9 Quan trắc chất lượng môi trường nước Hà Nội 2 TS. Nguyễn Thu Hiền 3.500.000
42 Tháng 9 An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN Hà Nội 2 CN. Thái Thị Trường Sa 3.000.000
43 Tháng 9 Kỹ thuật phân tích
cảm quan thực phẩm
Hà Nội 3 TS. Vũ Hồng Sơn 3.500.000
44 Tháng 9 Hướng dẫn vận hành xử lý nước thải TP. Hồ Chí Minh 2 ThS. Hồ Phùng Tâm 1.500.000
45 Tháng 9 7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng TP. Hồ Chí Minh 2 CN. Vũ Cao Sơn 2.000.000
46 Tháng 9 Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC TP. Hồ Chí Minh 3 CN. Trần Thanh Bình 2.500.000
47 Tháng 9 Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN TP. Hồ Chí Minh 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
48 Tháng 10 Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV Hà Nội 4 CN. Trần Thanh Bình 4.000.000
49 Tháng 10 Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục Hà Nội 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 4.000.000
50 Tháng 10 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm TP. Hồ Chí Minh 2 CN. Trần Thanh Bình 1.800.000
51 Tháng 10 Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012 TP. Hồ Chí Minh 3 ThS. Nguyễn Trường Danh 2.000.000
52 Tháng 10 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường TP. Hồ Chí Minh 5 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
53 Tháng 10 Bảo trì, Hiệu chuẩn máy AAS, UV-Vis TP. Hồ Chí Minh 3 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
54 Tháng 11 Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước thải Hà Nội 2 TS. Nguyễn Thu Hiền 3.500.000
55 Tháng 11 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh 5 CN. Trần Thanh Bình 3.500.000
56 Tháng 11 Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế TP. Hồ Chí Minh 3 ThS. Nguyễn Đăng Huy 2.500.000
57 Tháng 11 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật TP. Hồ Chí Minh 2 KS. Diệp Thị Lan 1.800.000
58 Tháng 11 Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng. TP. Hồ Chí Minh 4 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 2.500.000
59 Tháng 12 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học Hà Nội 4 TS. Vũ Hồng Sơn 4.000.000
60 Tháng 12 Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục TP. Hồ Chí Minh 4 ThS. Nguyễn Đăng Huy 3.000.000
61 Tháng 12 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường TP. Hồ Chí Minh 5 PGS.TS. Nguyễn Văn Đông 3.500.000
Mẫu phiếu đăng ký tham gia các khóa đào tạo năm 2020 quý đơn vị tải tại đây!

TIN KHÁC