0
0
  • 31
  • Jan

Với mong muốn cung cấp công cụ hỗ trợ các PTN tham gia phân tích các chỉ tiêu chất lượng trong thuốc bảo vệ thực vật nhìn nhận lại tính chính xác trong kết quả phân tích của mình, đồng thời cung cấp bằng chứng để các cơ quan thẩm quyền, cơ quan đánh giá làm căn cứ để đánh giá năng lực các PTN, ban thử nghiệm thành thạo Vinalab – PT2 tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo chỉ tiêu chất lượng trong thuốc bảo vệ thực vật.

TIN KHÁC