0
0
  • 14
  • Jan

Hướng dẫn các phòng thử nghiệm cách thức tìm kiếm, lựa chọn và đăng ký tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng; các bước cần chuẩn bị và việc thực hiện theo yêu cầu của Ban tổ chức; Các hành động cần thực hiện khi nhận được kết quả không mong muốn.

TIN KHÁC