- *: Chỉ tiêu được công nhận 17043:2010, code A2LA 3633.01
- Các chương trình AoV-PT tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010;
- Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT 5%.
CODE CHƯƠNG TRÌNH CHI PHÍ THÁNG NĂM
Rau, củ, quả
Dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm trong rau quả: Azoxystrobin, Clothianidin, Chlorantraniliprole, 2,4-D, Chlorothalonil, Dimethomorph, Acephate, Dinotefuran, Diflubenzuron, Acetamiprid, Cyproconazole , Difenoconazole, Dichlorvos, Dimethoate, Buprofezin, Chlordane, Carbosulfan, Cyhalothrin, Cyromazine, Cycloxydim, Abamectin,  2-Phenylphenol ,  Bifenthrin, Clofentezine, Bifenazate, Bentazone, Benalaxyl, Boscalid , Bitertanol, Azoxyclotin  , Cyhexatin
1,000,000VNĐ