- *: Chỉ tiêu được công nhận 17043:2010, code A2LA 3633.01
- Các chương trình AoV-PT tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010;
- Phí tham dự đã bao gồm phí gửi mẫu và VAT 5%.
CODE CHƯƠNG TRÌNH CHI PHÍ THÁNG NĂM