Giới thiệu

Ngày 26/09/2014, EPTIS đã gửi thư chúc mừng và công nhận AoV là điều phối viên quốc gia (National coordinator) của EPTIS tại Việt Nam. Với vai trò mới này, AoV sẽ thay mặt EPTIS thực hiện các công việc liên quan tới Thử...

Ngày 29/7/2014, Hiệp hội công nhận các phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) đã gửi thư thông báo và chúc mừng Tổ chức Công nhận Việt Nam (AoV) đã chính thức được A2LA công nhận là đơn vị cung cấp chương...

Giới thiệu về dịch vụ Thử nghiệm thành thạo của AoV